Prehliadky vysokozdvižných vozíkov E-mail

 

Bezpečnostné predpisy potrebné k prevádzke VZV

Na pracovnom prostriedku určenom na zdvíhanie musí byť zreteľne vyznačené dovolené prevádzkové zaťaženie a tam, kde je to vhodné musí byť umiestnená aj tabuľka udávajúca dovolené prevádzkové zaťaženie pre každú konfiguráciu pracovného prostriedku. Príslušenstvo pracovného prostriedku na zdvíhanie bremena musí byť označené, aby sa dali určiť charakteristiky podstatné pre bezpečné používanie. Pracovný prostriedok, ktorý nie je určený na zdvíhanie osôb, musí byť vhodne a zreteľne označený, aby sa tak nemohol použiť ani omylom (podľa zákona 159/2001 Z.z. §3 ods.4. písm b; a §9 odst.3.2.2.)

Počas prevádzky strojov a zariadení sa musia vykonávať ich pravidelné predpísané kontroly, skúšky, revízie, údržba a opravy (podľa zákona 59/1982 Z.z. §7.)

 

Doklady a záznamy potrebné pri prevádzkovaní motorových vozíkov:

- Evidenčný list motorového vozíka

- Evidenčný list vodiča motorového vozíka

- Preukaz vodiča motorového vozíka

- Osvedčenie odbornej spôsobilosti obsluhy LPG zariadení (iba VZV na LPG pohon)

- Revízna kniha (iba VZV na LPG pohon)

 

Ponúkame Vám:

  • Poradenstvo v oblasti motorových vozíkov
  • Vykonávanie pravidelných ročných technických prehliadok vrátane evidencie (STN ISO 3691)
  • Doplnkové školenie vodičov na obsluhu plynového zariadenia motorových vozíkov s pohonom LPG(STN ISO 3691)
  • Doplnkové školenie na nabíjanie a výmenu batérii v motorových vozíkoch (STN ISO 3691)

 

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť