Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci E-mail

 

Jednou zo základných povinností zamestnávateľa je organizovať školenia týkajúce sa BOZP pre svojich zamestnancov. Túto povinnosť ustanovuje zákon 124/2006 Z.z. o BOZP.

 

Školenie z predpisov BOZP musia absolvovať všetci zamestnanci:

  • pri prijatí do zamestnania
  • pri preložení na inú prácu
  • pri zavedení nových pracovných postupov a technológií
  • pri zaradení na nový pracovný prostriedok alebo pracovisko
  • pravidelne minimálne raz za 36 mesiacov

 

Tieto školenia sa musia uskutočňovať v pracovnej dobe a náklady s nimi spojené je povinný znášať zamestnávateľ. Predpisov súvisiacich s bezpečnosťou pri práci je veľké množstvo. Naše školenia prispôsobujeme na mieru zákazníkovi a preberáme len predpisy, ktoré priamo súvisia s činnosťou firmy.

 

Školenie trvá 3 hodiny plus overenie vedomostí cca 30 min.

 

Ďalej Vám ponúkame služby technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj autorizovaného bezpečnostného technika (ABT)

  1. Vypracovanie dokumentácie BOZP: politika BOZP, hodnotenie rizík, traumatologický plán, práca s bremenami, práca so zobrazovacími jednotkami, zoznam zakázaných prác, skúšky alkohol, predpis v prípade vzniku pracovného úrazu, skladový poriadok, vnútropodnikové predpisy a poriadky...
  2. Oboznamovanie a informovanie zamestnancov raz za dva roky resp. novoprijatých zamestnancov.
  3. Ohlasovanie pracovných úrazov a ich evidencia v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
  4. Vykonávanie vnútropodnikových kontrol zameraných na dodržiavanie predpisov z oblasti BOZP.

 

Ponuka kurzov a školení v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci podľa Vašich požiadavok.

 

Cenník školení BOZP

 

Druh školenia Cena €  
školenie BOZP zamestnancov 25,00 €
školenie BOZP vedúcich zamestnancov 30,00 €

 

 

prihlaska

 

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť