Školenie bezpečnostných technikov E-mail

 

Školenie bezpečnostných technikov

Kurz je určený pre budúcich bezpečnostných technikov. Absolventi získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) Zákona 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené ÚS vzdelanie, alebo ÚSO vzdelanie (vyžaduje sa kópia).
Kurz sa uskutoční v piatich týždňových sústredeniach kde 4 dni študujú účastníci prostredníctvom e-learningu (cez internet z domova) a 1 deň sa vyučuje prezenčnou formou priamo v našom školiacom stredisku v Košiciach. Kurz sa končí záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia bezpečnostného technika.

 

rozpis kurzu:

 

1. sústredenie
Zahájenie kurzu.
Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Inšpekcia práce v činnosti inšpekcie práce.
Ustanovené pracovné podmienky žien, mladistvých, nočná a nadčasová práca, manipulácia s materiálom a pod.
Osobitné požiadavky vyplývajúce zo všeobecne platných predpisov.

 

2. sústredenie
Výkon verejného zdravotníctva, determinantov zdravia pri práci.
Osobitné požiadavky podľa právnych predpisov nadväzujúcich na ZP, Zákon o BOZP a vybrané dokumenty MOV a EÚ.
Politika riadenia bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci u zamestnávateľa.
Posúdenie rizík ako teória v oblasti BOZP.
Odškodňovanie pracovných úrazov.

 

3. sústredenie
Požiadavky platných predpisov na technické zariadenia elektrické.
Požiadavky platných predpisov na technické zariadenia zdvíhacie.
Požiadavky platných predpisov na technické zariadenia plynové.
Požiadavky platných predpisov na technické zariadenia tlakové.
Predpisy upravujúce pracovné minimálne požiadavky na ochranu zdravia.

 

4. sústredenie
Požiadavky platných predpisov pri stavebných činnostiach.
Požiadavky platných predpisov v rezorte poľnohospodárstva.
Požiadavky všeobecne platných predpisov a platných STN.
Požiadavky platných predpisov v rezorte zdravotníctva.
Požiadavky platných predpisov v rezorte školstva.

 

5. sústredenie
Konzultácie, diskusia účastníkov kurzu.
Záverečná skúška.

 

Celkový rozsah kurzu 176 hodín

 

Cena kurzu od 450,-€ do 800,-€ v závislosti od počtu účastníkov v jednom kurze. Minimálny počet účastníkov pre skupinový kurz je 5.

Možnosť dohodnúť aj individuálny kurz.

Cena individuálneho kurzu po dohovore.

 

 

prihlaska

 

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť