Školenie na obsluhu ručných motorových píl E-mail

 

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva – kurz je určený pre frekventantov, ktorí majú záujem získať ucelený súhrn vedomostí a praktických zručností týkajúcich sa práce s ručnou motorovou reťazovou pílou ( RMRP )
    Záujemcovia musia splniť tieto kritériá:
•    pred absolvovaním kurzu dovŕšia vek 18 rokov,
•    preukážu potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.

 

Teoretická časť s osobitným zameraním na inú činnosť ako ťažbu dreva v rozsahu teórie 16 hodín na:
•    problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu ručných motorových reťazových píl upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce s ručnými motorovými reťazovými pílami,

Praktická časť v rozsahu 8 hodín so zameraním na:
•    technologické postupy,
•    kontrolu, prehliadky a skúšky ručných motorových reťazových píl,
•    zásady poskytovania prvej pomoci.
Spôsob záverečného overovania vedomostí: podľa § 3 vrátane vykonania skúšky z praktickej časti podľa vyhl. 356/2007 Z. z.
Frekventant ku skúške preloží prihlášku, potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti
Forma skončenia: písomný doklad „Preukaz“ na obsluhu motorovej píly

celkový rozsah: 24 hod. t.j. 3 dni cena: 219,- €

 

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva – kurz je určený pre frekventantov, ktorí majú záujem získať ucelený súhrn vedomostí a praktických zručností týkajúcich sa práce s ručnou motorovou reťazovou pílou ( RMRP )
    Záujemcovia musia splniť tieto kritériá:
•    pred absolvovaním kurzu dovŕšia vek 18 rokov
•    preukážu potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

 

Teoretická časť s osobitným zameraním na ťažbu dreva v rozsahu teórie 24 hodín na:
•    problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu ručných motorových reťazových píl pri ťažbe dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce s ručnými motorovými reťazovými pílami,

Praktická časť v rozsahu 40 hodín so zameraním na:
•    technologické postupy pri ťažbe a manipulácii dreva,
•    kontrolu, prehliadky a skúšky ručných motorových reťazových píl,
•    zásady poskytovania prvej pomoci.
- zvislé a kombinované rezy,
- odvetvovanie,
- ťažbu dreva v poraste,
- manipuláciu s drevnou hmotou,

Spôsob záverečného overovania vedomostí: podľa § 3 vrátane vykonania skúšky z praktickej časti podľa vyhl. 356/2007 Z. z.
Frekventant ku skúške preloží prihlášku, potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti.
Forma skončenia: písomný doklad „Preukaz“ na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva.

celkový rozsah: 64 hod. t.j. 8 dni cena: 580,- €

Periodické preškolenie (každé dva roky) v rozsahu 4 hod. cena: 30,- €
Aktualizačná odborná príprava (každých päť rokov) v rozsahu 6 hod. cena 60,- €

 

prihlaska

 

 

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť