Školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov ( kurz vzv ) E-mail

 

Kurz vzv - kurz vodičov motorových vozíkov ( kurz na vysokozdvižný vozík ).

Tento kurz realizujeme prostredníctvom e-learningu t.j. štúdiom z domu cez internet viac informácií nájdete TU:

Obsluha motorového vozíka je osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s kvalifikáciou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii. Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovým vozíkom len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy motorových vozíkov pre daný typ vozíka.

 

Tento kurz pozostáva z teoretickej časti ktorá sa realizuje formou E-learningu (štúdiom z Vášho domova cez internet), praktických jázd na vysokozdvižnom vozíku a záverečnej skúšky (v našej učebni).

 

 

prihlášku nájdete TU:

 

 

prihlaska

tlačivo na stiahnutie a vytlačenie - prihláška do kurzu

prihlaska

Cenník kurzov vzv na motorové (vysokozdvižné) vozíky:

Druh školenia Dĺžka kurzu
Cena (€)

Základný kurz vodičov motorových (vysokozdvižných) vozíkov trieda I, druh W1 (vysokozdvižný vozík s elektrickým pohonom, volantovým riadením, s nosnosťou do 5 ton) pre skupiny 5 a viac účastníkov

  podľa rozsahu   4 až 7 dní

159,00€

Individuálny kurz vodičov motorových (vysokozdvižných) vozíkov pre jednotlivca s ukončením do 7 dní od prijatia prihlášky a zaplatenia zálohy (50,00€)   podľa rozsahu   4 až 7 dní

199,00€

Individuálny zrýchlený kurz vodičov motorových (vysokozdvižných) vozíkov pre jednotlivca s ukončením do 3 dní od prijatia prihlášky a zaplatenia zálohy (50,00€) 3 dni

250,00€

Rozšírenie preukazu vodiča motorových vozíkov o jednu skupinu pri základnom kurze 0 50,00€
Rozšírenie preukazu vodiča motorových vozíkov o jednu skupinu mimo základného kurzu 1 až 2 dni 90,00€
Aktualizačná odborná príprava (1x za 5 rokov) 8 hodín 60,00€
Periodické preškolenie (ročne) 4 hodiny 30,00€ (jednotlivec) 18,50€ (pre skupinu 5 a viac osôb)
Vydanie medzinárodného preukazu 10,00€

Základný kurz vodičov motorových vozíkov realizujeme prostredníctvom e-learningu (štúdiom z domu cez internet).

Pri skupine 5 a viac účastníkov od jedného objednávateľa sa cena stanovuje dohodou.

Poplatok za opakovanie záverečných skúšok je 30 €.

Poznámka: Základné školenie pozostáva z: triedy I, druh W1 (vysokozdvižný vozík s elektrickým pohonom, volantovým riadením, s nosnosťou do 5 ton). Popri základnom kurze môžete absolvovať aj maximálne tri rozšírenia o ďaľšiu triedu plus ďaľšie dva druhy, prípadne o ďaľšie tri druhy, zároveň môžete absolvovať zaškolenie pre obsluhu plynových zariadení (pre vozíky s pohonom so stlačeným plynom LPG)

Predpoklady pre zaradenie do kurzu vzv

V zmysle zákona 124/2006 Z.z. § 16 ods. 2 je podmienkou vydania preukazu a tým aj zaradenia do kurzu je :

 1. vek 18 rokov
 2. zdravotná spôsobilosť
 3. aktuálna fotografia 3x3,5 cm

Pre zaradenie do kurzu vzv nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz. Ak uchádzač nie je držiteľom vodičského oprávnenia cena základného kurzu sa zvyšuje o 30%, a dĺžka o 14 až 17 vyučovacích hodín.

Dĺžka teoretickej a praktickej prípravy závisí od triedy a druhu motorového vozíka a je daná vyhl. 356/2007 Z.z.

Výhoda pre Vás : Kurzy vrátane skúšok zabezpečujeme aj vo Vašich priestoroch. (v prípade ak je minimálne 6 účastníkov od jedného zadávateľa)

Bezpečná, správna a odborná obsluha motorových vozíkov a manipulácia s bremenami môže byť zabezpečená len kvalifikovaným vodičom. Pre zabezpečenie takejto kvalifikácie je nutné, aby vodič motorového (vysokozdvvižného) vozíka absolvoval prípravu v kurze určenom pre vodičov motorových vozíkov t.j. kurz vzv. Okrem iného cieľom kurzu bolo aj zvyšovanie odborných vedomostí účastníkov školenia z bezpečnosti práce pri vedení motorových vysokozdvižných vozíkov.

Kurz vzv - vodičov motorových (vysokozdvižných) vozíkov realizujeme prostredníctvom e-learningu. Viac informácii nájdete tu:

Ponúkame Vám:

 • získanie oprávnenia na obsluhu motorových vozíkov všetkých kategórií v kurze vzv,
 • rozšírenie oprávnenia o ďalšie typy vozíkov,
 • pravidelné opakované školenia na predĺženie platnosti preukazu (minimálne raz za 3 roky),
 • aktualizačnú odbornú prípravu (1 x za 5 rokov),
 • vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU) a evidenčnej karty vodiča motorového vozíka,
 • vystavenie duplikátu preukazu (iba v prípade ak pôvodný preukaz bol vystavený našou organizáciou),
 • zaškolenie pre výmenu a nabíjanie akumulátorových batérií,
 • zaškolenie obsluhy pre výmenu plynových fliaš (LPG),
 • školenie zodpovednej osoby (užívateľa motorových vozíkov),
 • odborné poradenstvo v oblasti používania motorových vozíkov,
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia v stanovených termínoch.

 

Dĺža kurzov VzV:

 • Základný kurz - 2 až 7 dní podľa druhu pohonu a spôsobu ovládania motorového vozíka.
 • Pri štúdiu prostredníctvom e-learningu trvá kurz cca 7 dní.
 • Rozšírenie preukazu vodiča motorového vozíka - 1 až 2 dni.
 • Opakované preškolenie vodičov motorových vozíkov 4 hod.

Delenie motorových vozíkov:

Trieda I. - vozíky s elektrickým pohonom (akumulátorové)

Trieda II. - vozíky s pohonom spaľovacím motorom

DRUH :

 • A - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené
 • B - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením
 • C - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením
 • D - vysokozdvíhacie ručne vedené
 • E - vysokozdvíhacie s pákovým riadením
 • W1 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti
 • W2 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
 • G - vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou
 • Z - špeciálne vozíky

 

Delenie motorových vozíkov

Trieda Druh ručne vedené pákovo riadené volantom riadené zdvíhacie plošiny
Akumulátorový pohon I. Plošinové, nízkozdvižné A B C G
Akumulátorový pohon I. Vysokozdvižné D E W1, W2 -
Spaľovací motor II. Plošinové, nízkozdvižné A B C G
Spaľovací motor II. Vysokozdvižné D B W1, W2 -

poznámka:

- W1 - vysokozdvižné, volantom riadené, nosnosť do 5 ton

- W2 - Vysokozdvižné, volantom riadené, nosnosť nad 5 ton

 

Možnosť dojednania individuálneho vyškolenia (aj jednotlivca).

Pri zahájení kurzu vyžadujeme zložiť zálohu vo výške 30.- € táto záloha sa odpočíta od celkovej čiastky, je nevratná slúži na pokrytie výdajov ak účastník kurzu tento kurz neukončí.

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

 

> vzor preukazu akceptovaného v krajinách EU <

 

prihlaska

 

tlačivo na stiahnutie a vytlačenie - prihláška do kurzu

prihlaska

 

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť