Školenie vodičov E-mail

 

Súčasná legislatíva nepozná pojem riadenie motorového vozidla referentským spôsobom. Používaním v bežnej praxi sa tento pojem všeobecne zaužíval. V zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, je uvedený pod týmto pojmom pracovník, ktorý na pracovnej ceste vedie vozidlo prevádzkovateľa (zamestnávateľa).

 

V zmysle nariadení § 7 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce.

 

Nakoľko v zmysle § 39 Zákonníka práce ods.1 a 2 medzi právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria aj technické predpisy a dopravné predpisy, pokiaľ riešia problematiku bezpečnosti práce zamestnancov a upravujú otázky tykajúce sa ochrany života a zdravia, zamestnávateľ je povinný preškoliť zamestnancov, ktorí v pracovnej dobe vedú vozidlo zamestnávateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, aj z týchto predpisov (technických a dopravných) ako súčasťou bezpečnostných predpisov.

 

Školenie vodičov nemusí vykonávať autoškola, tak ako to bolo v požiadavkách vyhlášky č. 55/1991 Zb, ktorá bola zrušená zákonom č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, ale môžu ho vykonávať právnické a fyzické osoby v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorí sú oprávnení na túto činnosť v zmysle tohto zákona.

 

V súlade s ustanovením § 7b ods. 6, písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, je zamestnávateľ povinný informovať taktiež o opatreniach a o postupe v prípade poškodenia zdravia, vrátane poskytnutia prvej pomoci.

 

Pokiaľ chce autoškola vykonávať tieto školenia pre zamestnancov iného zamestnávateľa, požiada Národný inšpektorát práce o vydanie oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie na skupinu 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky (v rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov).

 

Vykonávame školenie z nasledovných predpisov:

  • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke
  • Vyhláška MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
  • Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 208/1991 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
  • Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave
  • Nariadenia EP Rady (ES) č. 561/2006

 

Druh školenia Cena €  
vodiči motorových vozidiel 30,- €

 

 

prihlaska

 

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť