E-mail

Naša firma sa od roku 2010 zameriava na výchovu a vzdelávanie v profesných kurzoch a školeniach pre zvýšenie Vašeho uplatnenia na trhu práce.

 • vodičov motorových vozíkov (vysokozdvižných, nízkozdvižných vozíkov), vydávanie preukazov VZV akceptovaných v krajinách EU ( kurz vzv ),
 • strojníkov stavebných strojov, vydávanie preukazov ( kurz sts ),
 • strojníkov lesných strojov, vydávanie preukazov ( kurz ls ),
 • školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP ( kurz BOZP ),
 • školenia pracovníkov pre práce vo výškach,
 • školenia na obsluhu ručných motorových píl,
 • školenia na obsluhu krovinorezov,
 • školenia na montáž a demontáž lešení,
 • školenia na obsluhu žeriavov, zdvíhacích plošín, hydraulických rúk,
 • školenia viazačov bremien,
 • periodické preškolenia vodičov z povolania a referentských vodičov do celkovej hmotnosti 3500kg,
 • revízie zdvíhacích zariadení, vysokozdvižných vozíkov,
 • vykonávanie protipožiarnej ochrany,
 • vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby (zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo Vašej firme v súlade s platnou legislatívou od A po Z dodavateľským spôsobom)

 

Školenia vykonávame na základe oprávnení vydanými Národným inšpektorátom práce podľa zákona č. 124/2006 Z.z., a Technickou inšpekciou.

 

V prípade záujmu vyškolíme Vašich pracovníkov priamo vo Vašej firme.

V prípade realizovania kurzov vo Vašej firme mimo Košíc si účtujeme dopravné náklady vo výške: 0,60€ na 1 km.

 

Poštová adresa: Slnečná 8, 040 01 Košice

 

E-mail: 

 

Našou snahou je:

 • Individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu alebo školenia.
 • Kvalitnú prípravu žiadateľov na dosiahnutie čo najlepších výsledkov v praxi.
 • Prispôsobenie sa požiadavkám žiadateľa, najmä výrobným a prevádzkovým podmienkam, t.z. vykonanie školení aj u žiadateľa.
 • Obnovovanie a prehlbovanie vedomostí pravidelnými opakovanými školeniami.
 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť