Ochrana pred požiarmi E-mail


Prostredníctvom našich technikov požiarnej ochrany zabezpečujeme pre zamestnávateľov výkon požiarného technika podľa § 9 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov nasledujúce služby:

•  vypracovanie a súčasné vedenie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
•  vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
•  určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov,
•  určenie miesta a počtu členov protipožiarnych hliadok,
•  odborná poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi,
•  vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok a školenia novoprijatých zamestnancov a ostatných zamestnancov a zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
•  určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmenách účelu užívania stavieb a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
•  pripravovanie, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť